Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

Προγράμματα εκμάθησης αραβικών για παιδιά

Αναγνωρισμένα πτυχία αραβικών
Επίπεδο Β2

Β2

Ο κάτοχος της πιστοποίησης μπορεί να κατανοήσει τις κύριες ιδέες ενός σύνθετου κειμένου, να συνδιαλλαγεί με άνεση σε ευρύ φάσμα θεμάτων και να παραγάγει σαφή και εκτενή κείμενα. Είναι σε θέση να λάβει ενεργά μέρος σε συζητήσεις εξηγώντας και υποστηρίζοντας με επιχειρήματα τις απόψεις του. Μπορεί να παραθέσει πληροφορίες σχετικά με κάποιο κοινωνικό ζήτημα και να το εξηγήσει αναλύοντας τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά του.

Η εξέταση αποτελείται από 4 μέρη: κατανόηση γραπτού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου, κατανόηση προφορικού λόγου, παραγωγή προφορικού λόγου

*Δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση έχουν όσοι έχουν επιτύχει στις εξετάσεις του επιπέδου Β1 του Πανεπιστημίου An-Najah National University της Nablus.

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Για να θεωρηθεί επιτυχής η συμμετοχή στις εξετάσεις:

Α) Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει σε τρεις τουλάχιστον ενότητες το 60% των μονάδων που αντιστοιχούν στην κάθε μία.

Β) Σε περίπτωση που έχει αποτύχει να συγκεντρώσει το απαιτούμενο ποσοστό σε μία μόνο ενότητα, θα πρέπει να τηρηθεί η προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος θα έχει συγκεντρώσει αποτέλεσμα πάνω από το 30% στη συγκεκριμένη ενότητα.

Γ) Ο συνολικός βαθμός επιτυχίας είναι άνω το 60% .

 

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο An-Najah National University της Nablus οργανώνει Εξετάσεις Πιστοποίησης της Γλωσσομάθειας μη Αραβόφωνων ατόμων και είναι ο επίσημος φορέας της διεξαγωγής των εξετάσεων πιστοποίησης της Αραβικής γλώσσας.