Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

Προγράμματα εκμάθησης αραβικών για παιδιά

Αναγνωρισμένα πτυχία αραβικών
Επίπεδο Β1

Β1

Ο κάτοχος της πιστοποίησης έχει την ικανότητα να λαμβάνει μέρος σε συζητήσεις που αφορούν θέματα που σχετίζονται με την καθημερινή ζωή και ζητήματα που συναντώνται στην εργασία ή το σχολικό περιβάλλον, την αγορά και άλλες δραστηριότητες. Μπορεί να χειριστεί καταστάσεις που είναι πιθανό να προκύψουν σε ταξίδια, να κάνει περιγραφές γεγονότων και να αιτιολογεί συνοπτικά τη γνώμη του.

Η εξέταση αποτελείται από 4 μέρη: κατανόηση γραπτού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου, κατανόηση προφορικού λόγου, παραγωγή προφορικού λόγου

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Για να θεωρηθεί επιτυχής η συμμετοχή στις εξετάσεις:

Α) Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει σε τρεις τουλάχιστον ενότητες το 60% των μονάδων που αντιστοιχούν στην κάθε μία.

Β) Σε περίπτωση που έχει αποτύχει να συγκεντρώσει το απαιτούμενο ποσοστό σε μία μόνο ενότητα, θα πρέπει να τηρηθεί η προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος θα έχει συγκεντρώσει αποτέλεσμα πάνω από το 30% στη συγκεκριμένη ενότητα.

Γ) Ο συνολικός βαθμός επιτυχίας είναι άνω το 60% .

 

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο An-Najah National University της Nablus οργανώνει Εξετάσεις Πιστοποίησης της Γλωσσομάθειας μη Αραβόφωνων ατόμων και είναι ο επίσημος φορέας της διεξαγωγής των εξετάσεων πιστοποίησης της Αραβικής γλώσσας.