Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

Προγράμματα εκμάθησης Γαλλικών για παιδιά

Αναγνωρισμένα πτυχία γαλλικών
DELF A1

DELF A1 Prim (-12 ans) (Diplôme élémentaire de langue Française) DELF A1 Junior (+12 ans)

Επίπεδο Α1 του Κοινού Πλαισίου του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες.

Περιεχόμενο:

Ακουστική κατανόηση: 

Απάντηση σε ερωτήσεις πάνω σε σύντομα ηχογραφημένα αποσπάσματα που αναφέρονται σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής (δύο ακουστικές).

Μέγιστη διάρκεια ηχογραφημένων αποσπασμάτων: 3 λεπτά
Διάρκεια: 20 λεπτά περίπου
Βαθμολογία: /25

Γραπτή κατανόηση:

Απάντηση σε ερωτήσεις κατανόησης πάνω σε κείμενα που αναφέρονται σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής.

Διάρκεια: 30 λεπτά
Βαθμολογία: /25

Γραπτή έκφραση: 

Εξέταση σε δύο μέρη:

  1. Συμπλήρωση ενός εντύπου προσωπικών στοιχείων
  2. Σύνταξη απλού μηνύματος σχετικά με κάποιο θέμα της καθημερινής ζωής.

Διάρκεια: 30
Βαθμολογία: /25

Προφορική έκφραση: 

Εξέταση σε τρία μέρη:

  1. Απλή συνομιλία
  2. Ανταλλαγή πληροφοριών
  3. Προφορική ανταλλαγή ιδεών, απόψεων, κ.α.

Διάρκεια: 5 – 7 λεπτά

Προετοιμασία: 10 λεπτά
Βαθμολογία: /25

Συνολική διάρκεια εξέτασης πλην προφορικής: 1 ώρα 20 λεπτά

Συνολικός Βαθμός /100 

Βαθμολογία επιτυχίας: 50/100 

Κατώτατη βαθμολογία ανά δεξιότητα: 5/25