Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

Προγράμματα εκμάθησης αραβικών για παιδιά

Αναγνωρισμένα πτυχία αραβικών
Επίπεδο A2

Α2

Ο κάτοχος της πιστοποίησης μπορεί να κατανοήσει και να διατυπώσει προτάσεις που σχετίζονται με προσωπικές και οικογενειακές πληροφορίες, το άμεσο περιβάλλον και την εργασία. Μπορεί να χειριστεί απλές κοινωνικές συζητήσεις και είναι σε θέση να κατανοεί αλλά και να παράγει σύντομα και απλά κείμενα.

Η εξέταση αποτελείται από 4 μέρη: κατανόηση γραπτού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου, κατανόηση προφορικού λόγου, παραγωγή προφορικού λόγου

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις ο υποψήφιος πρέπει να έχει συμπληρώσει το 10° έτος της ηλικίας του μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων.

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Για να θεωρηθεί επιτυχής η συμμετοχή στις εξετάσεις:

Α) Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει σε τρεις τουλάχιστον ενότητες το 60% των μονάδων που αντιστοιχούν στην κάθε μία.

Β) Σε περίπτωση που έχει αποτύχει να συγκεντρώσει το απαιτούμενο ποσοστό σε μία μόνο ενότητα, θα πρέπει να τηρηθεί η προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος θα έχει συγκεντρώσει αποτέλεσμα πάνω από το 30% στη συγκεκριμένη ενότητα.

Γ) Ο συνολικός βαθμός επιτυχίας είναι άνω το 60% .

 

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο An-Najah National University της Nablus οργανώνει Εξετάσεις Πιστοποίησης της Γλωσσομάθειας μη Αραβόφωνων ατόμων και είναι ο επίσημος φορέας της διεξαγωγής των εξετάσεων πιστοποίησης της Αραβικής γλώσσας.