Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

GRE

GRE

Το G-Re είναι πιστοποίηση που αφορά σπουδαστές που πρόκειται να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακούς κύκλους σπουδών.

GRE Academic

Συνήθως ζητείται από Αμερικάνικα πανεπιστήμια αλλά δεν είναι λίγες οι φορές που ελληνικά πανεπιστήμια ζητούν την συγκεκριμένη πιστοποίηση – συνήθως χωρίς την παραγωγή γραπτού λόγου (Analytical Writing)

GRE General

Στο G-Re οι σπουδαστές εξετάζονται τόσο στη γλώσσα όσο και στα μαθηματικά. Η μορφή των εξετάσεων έχει ως εξής:

Το Graduate Record Examination – General Test είναι ένα τεστ που δίνει στα Πανεπιστήμια τη δυνατότητα να αξιολογήσουν τα προσόντα των υποψήφιων φοιτητών και το δυναμικό τους για μεταπτυχιακές σπουδές.

Εξετάσεις GRE

Οι βαθμοί στο GRE αντιπροσωπεύουν ένα κοινό μέτρο με το οποίο συγκρίνονται φοιτητές που κατά τα άλλα έχουν αρκετά διαφορετικό υπόβαθρο (γνωστικό αντικείμενο σπουδών, Πανεπιστήμιο προπτυχιακών σπουδών, χώρα, μητρική γλώσσα κ.α.).

ΤΙ ΕΞΕΤΑΖΕΙ

Οι εξεταζόμενοι αξιολογούνται σε τρεις τομείς: Αναλυτική Ικανότητα, Λεκτική Ικανότητα και Ποσοτική Ικανότητα. Η εξέταση γίνεται στην αγγλική γλώσσα.

ANALYTICAL WRITING SECTION

Εξετάζει την ικανότητα των υποψηφίων να παρουσιάζουν γραπτώς τις απόψεις τους. Αξιολογούνται οι ικανότητες λογικής ανάλυσης και σύνθεσης με δύο είδη έκθεσης:

Analysis of an Issue:
Ζητείται από τον εξεταζόμενο να τοποθετηθεί αναφορικά με ένα θέμα γενικού ενδιαφέροντος, με ανάπτυξη λογικών επιχειρημάτων.

Analysis of an Argument:
Ζητείται από τον εξεταζόμενο να σχολιάσει επιχειρήματα ή συμπεράσματα άλλων, όσον αφορά την επάρκειά τους από συλλογιστική άποψη.

QUANTITATIVE REASONING SECTION

Στο τμήμα αυτό αξιολογείται η επάρκεια στη γνώση και χρήση βασικών μαθηματικών εννοιών. Περιλαμβάνονται 4 είδη ερωτήσεων:

Quantitative Comparisons:
Στις ερωτήσεις αυτές ζητείται να συγκρίνει ο εξεταζόμενος δύο ποσότητες και να συμπεράνει αν είναι μεγαλύτερες ή μικρότερες ή αν αυτό δεν μπορεί να καθοριστεί με τις διαθέσιμες πληροφορίες.

Multiple Choice – Select One Answer Choice:
Στις ερωτήσεις αυτές πολλαπλών επιλογών, ο εξεταζόμενος θα πρέπει να επιλέξει τη σωστή απάντηση από 5 επιλογές που του δίνονται.

Multiple Choice – Select One or More Answers Choices:
Στις ερωτήσεις αυτές πολλαπλών επιλογών, ο εξεταζόμενος θα πρέπει να επιλέξει μία ή περισσότερες σωστές απαντήσεις από μία λίστα επιλογών που του δίνονται.

Numeric Entry Questions:
Οι ερωτήσεις αυτές δεν είναι πολλαπλών επιλογών, και ο εξεταζόμενος θα πρέπει να υπολογίσει την απάντηση και να την συμπληρώσει στο χώρο που του δίνεται στην οθόνη.

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΤΕΣΤ

Η εξέταση στο GRE γίνεται μέσω υπολογιστή, διαρκεί περίπου 3 ώρες και 45 λεπτά και περιλαμβάνει:

Analytical Writing Section (Χρόνος: 75 λεπτά)

Έκθεση 45 λεπτά Analysis of an Issue
Έκθεση 30 λεπτά Analysis of an Argument

Quantitative Section (Χρόνος: 70 λεπτά).

Περιλαμβάνει δύο τμήματα των 35 λεπτών το καθένα.

20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Quantitative Comparison Questions Multiple Choice – Select One Answer Multiple Choice – Select One or More Answers Numeric Entry Questions
Verbal Reasoning Section (Χρόνος: 60 λεπτά).

Περιλαμβάνει 2 τμήματα των 30 λεπτών το καθένα .

20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Reading Comprehension Text Completion Sentence Equivalence

SECTIONVERBAL REASONING SECTION

Σε αυτό το τμήμα εξετάζεται η κατανόηση γραπτού λόγου καθώς και η γνώση γραμματικής και λεξιλογίου της αγγλικής γλώσσας, με 3 είδη ερωτήσεων:

Reading Comprehension:
Εξετάζεται με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής η κατανόηση γραπτού κειμένου και η εξαγωγή σωστών συμπερασμάτων από τις πληροφορίες του. Τα κείμενα προέρχονται από τα πεδία των κοινωνικών, ανθρωπιστικών ή φυσικών επιστημών.

Text Completion Questions:
Οι ερωτήσεις αυτές εξετάζουν την ικανότητα του εξεταζόμενου να ερμηνεύει και να αξιολογεί σωστά τα κείμενα που διαβάζει. Οι ερωτήσεις περιλαμβάνουν κενά σημαντικών λέξεων τα οποία ο εξεταζόμενος θα πρέπει να συμπληρώσει βασιζόμενος στις υπόλοιπες πληροφορίες του κειμένου.

Sentence Equivalence Questions:
Οι ερωτήσεις αυτές περιλαμβάνουν μία πρόταση στην οποία υπάρχει ένα κενό, για το οποίο ο εξεταζόμενος θα πρέπει να επιλέξει δύο λέξεις οι οποίες συμπληρώνουν σωστά την πρόταση, αλλά και δημιουργούν δύο προτάσεις με το ίδιο νόημα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ένα επιπλέον Pretest Section (Verbal or Quantitative) μπορεί να ζητηθεί να απαντηθεί από τον εξεταζόμενο σε οποιαδήποτε σειρά μετά το Analytical Writing Section. Οι απαντήσεις στο section αυτό δεν βαθμολογούνται αλλά αξιολογούνται για πιθανή χρήση των ερωτήσεων αυτών σε επόμενα τεστ. Ο εξεταζόμενος δεν γνωρίζει ποιο από τα sections δεν βαθμολογείται και θα πρέπει να απαντήσει κανονικά σε όλα. Επίσης, στο τέλος του τεστ μπορεί να ζητηθεί από τον εξεταζόμενο να απαντήσει σε ένα Research Section. Ο εξεταζόμενος γνωρίζει ότι το τμήμα αυτό δεν βαθμολογείται και η συμπλήρωσή του είναι προαιρετική.