Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

GMAT

GMAT

Το G-Mat είναι πιστοποίηση που αφορά σπουδαστές που πρόκειται να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακούς κύκλους σπουδών.

GMAT Academic

Συνήθως ζητείται από Αμερικάνικα πανεπιστήμια αλλά δεν είναι λίγες οι φορές που ελληνικά πανεπιστήμια ζητούν την συγκεκριμένη πιστοποίηση – συνήθως χωρίς την παραγωγή γραπτού λόγου (Analytical Writing)

GMAT General

Στο G-Mat οι σπουδαστές εξετάζονται τόσο στη γλώσσα όσο και στα μαθηματικά. Η μορφή των εξετάσεων έχει ως εξής:

Εξετάσεις GMAT

Το GMAT test είναι τεστ δεξιοτήτων ακαδημαϊκών γνώσεων και απαιτείται για την εισαγωγή σπουδαστών σε μεταπτυχιακά προγράμματα. Στο GMAT test εκτός του επιπέδου της Αγγλικής Γλώσσας του υποψηφίου εξετάζονται και οι Μαθηματικές Δεξιότητές του.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το τεστ του GMAT χωρίζεται στις ακόλουθες ενότητες :

1. Analytical Writing Assessment (AWA)

2. Integrated Reasoning (multiple choice)

3. Verbal Section (multiple choice)

4. Quantitative Section (multiple choice)

Ενότητα 1: Analytical Writing Assessment (AWA)
Περιλαμβάνει 1 έκθεση: Analysis of an Argument: Ανάλυση argument, κριτική επί του θέματος αλλά δεν ζητείται η προσωπική άποψη.

Ενότητα 2: Verbal Section (multiple choice)
Αποτελείται από 3 ενότητες :

1. Reading Comprehension (κείμενα έως 350 λέξεις με επιστημονικά θέματα)

2. Critical Reasoning

3. Sentence Correction

Ενότητα 3: Quantitative Section (multiple choice)
Αποτελείται από 2 ενότητες :

1. Problem – Solving

2. Data – Sufficiency

Και στα δύο μέρη χρειάζονται γνώσεις Μαθηματικών, Βασικών Γνώσεων Άλγεβρας και Γεωμετρίας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ / ΙΣΧΥΣ

Για 5 χρόνια.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ GMAT

Η βαθμολόγηση στο GMAT αποτελείται από 4 επιμέρους αποτελέσματα:

1. Verbal Section

2. Quantitative Section

3. Analytical Writing Assessment

4. Integrated Reasoning

5. Total Score

Στο Συνολικό Αποτέλεσμα (200 – 800) προσμετρούνται οι ενότητες Verbal, Quantitative και Integrated Reasoning χωρίς να υπολογίζεται η βαθμολογία του Analytical Writing Assessment.

Συνήθως τα Πανεπιστήμια θέλουν κατώτερο όριο για το GMAT από 550 – 680.

Βαθμολόγηση Verbal Section και Quantitative Η Ενότητα Verbal αποτελείται από 41 ερωτήσεις, η Quantitative από 37 ερωτήσεις και η Integrated Reasoning από 12 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

Κάθε ενότητα βαθμολογείται από 0 έως 60 ξεχωριστά. Ο υπολογισμός δεν είναι απλός αλλά λαμβάνεται υπόψιν εκτός του συνόλου των σωστών απαντήσεων ανά ενότητα και ο βαθμός δυσκολίας κάθε ερώτησης. Το «Άριστα» και στις δύο ενότητες δίνει βαθμολογία 800

Βαθμολόγηση Analytical Writing Assessment: Σε αυτήν την ενότητα το αποτέλεσμα είναι η βαθμολογία του Analysis of an Argument με κλίμακα από 0 έως 6.

Ημερομηνίες εξετάσεων

Οι εξετάσεις για την απόκτηση του πτυχίου διεξάγονται κάθε μέρα.