Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

Τη δυνατότητα της εξ αποστάσεως εξέτασης προσφέρει και το πτυχίο αγγλικών TIE. Πρόκειται για μια διαβαθμισμένη εξέταση που πιστοποιεί το επίπεδο γλωσσομάθειας των υποψηφίων από B2 (Lower) έως C2 (Proficiency) ανάλογα με την επίδοσή τους. Σημαντικό πλεονέκτημα του TIE αποτελεί το γεγονός ότι μέρος της γραπτής αλλά και προφορικής εξέτασης βασίζεται σε υλικό που έχει προετοιμασθεί από τον ίδιο τον υποψήφιο. Τόσο οι δια ζώσης όσο και οι εξ αποστάσεως εξετάσεις του TIE (TIE Online) διατηρούν την ίδια μορφή.

 • Εξετάζει και τις 4 γλωσσικές δεξιότητες (Listening, Reading, Writing, Speaking), με την ιδιαιτερότητα ότι αποτελείται από 2 μέρη, α) την προφορική εξέταση (Spoken TIE Exam), κατά την οποία αξιολογούνται οι ικανότητες κατανόησης και παραγωγής προφορικού λόγου (Listening και Speaking), και β) τη γραπτή εξέταση (Written TIE Exam), κατά την οποία αξιολογούνται οι ικανότητες κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου (Reading και Writing)
 • Πλεονέκτημα: δικαίωμα δεύτερης ευκαιρίας (second chance) στους υποψηφίους που δεν πέτυχαν σε κανένα από τα δύο μέρη της εξέτασης το επιθυμητό επίπεδο – δίνουν ξανά με τα μισά εξέταστρα

Σημείωση: τόσο η δωρεάν επανεξέταση όσο και η δεύτερη ευκαιρία αποτελούν μια ΝΕΑ εξέταση, κατά την οποία δε λαμβάνονται υπόψη τα αντικείμενα στα οποία εξετάστηκε ο υποψήφιος στην αρχική εξέταση

 • Αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ και το Ofqual (Βρετανικός Οργανισμός Πιστοποίησης)
 • Προσφέρεται σε δύο διαβαθμισμένες εξετάσεις, μια εξέταση για τα επίπεδα A1-B1 και μια εξέταση για τα επίπεδα B2-C2
 • · Πλεονέκτημα: δικαίωμα δωρεάν επανεξέτασης (free resit) για τους επόμενους 6 μήνες στους υποψηφίους που πέτυχαν μόνο στο ένα από τα δύο μέρη της εξέτασης (γραπτό ή προφορικό) – επανεξέταση πραγματοποιείται μόνο στο μέρος αυτό
 • Διάρκεια εξέτασης: 1 ώρα και 10 λεπτά για την εξέταση A1-B1 και 2 ώρες για την εξέταση B2-C2
 • Η διοργάνωση των εξετάσεων TIE πραγματοποιείται από τη Gnosis Assessment Hellas και φορέας απονομής του είναι το Gatehouse Awards (κορυφαίος βρετανικός φορέας απονομής πιστοποιητικών).
 • Εξετάσεις φιλικές για υποψηφίους με ειδικές ικανότητες (μαθησιακές ή κινητικές δυσκολίες κ.α.) – ειδική μέριμνα τόσο για το TIE όσο και για το TIE online
 • · Το επίπεδο γλωσσομάθειας πιστοποιείται ανάλογα με την επίδοση του υποψηφίου
 • · Πλεονέκτημα: οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να προετοιμαστούν για τις ενότητες του Speaking και του Writing, έχοντας επιλέξει 3 θέματα εργασιών (prepared tasks) πάνω στα οποία θα βασιστεί η εξέτασή τους (Investigation, News Story, Book)
 • Εξετάσεις κάθε μήνα
 • Εκτός από το TIE υπάρχει και το TIE online (B2-C2), το οποίο προσφέρει τη δυνατότητα της εξ αποστάσεως εξέτασης με τη μέθοδο της τηλεπιτήρησης (teleproctoring) – η μορφή της εξέτασης παραμένει ίδια με αυτή των δια ζώσης εξετάσεων, με τη μόνη διαφορά ότι οι εξετάσεις του TIE online (B2-C2) διεξάγονται κάθε 15 μέρες και ότι δεν επιτρέπεται η χρήση λεξικού
 • Δια βίου ισχύς