Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

Εξετάσεις σχεδιασμένες από το Πανεπιστήμιο του Michigan είναι και αυτές του MSU Lower (MSU B2) και MSU Proficiency (MSU C2), οι οποίες επιλέγονται συχνά λόγω της παροχής περισσότερου χρόνου στους εξεταζόμενους συγκριτικά με άλλες πιστοποιήσεις, αλλά και η διαβαθμισμένη πιστοποίηση MET (Michigan English Test) που αξιολογεί τους υποψηφίους για τα επίπεδα A2 έως C1.

 • Εξέταση σχεδιασμένη στις ΗΠΑ, του Πανεπιστημίου του Michigan
 • Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
 • Βάση επιτυχίας: 60% – το τελικό σκορ υπολογίζεται από τον συμψηφισμό όλων των ενοτήτων
 • Οι εξετάσεις διεξάγονται από τα δύο μεγαλύτερα αμερικανικά ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης της Ελλάδας, το Anatolia College και το DEREE
 • Οι εξετάσεις MSU-CELC και MSU-CELP είναι οι μοναδικές Εξετάσεις Πιστοποίησης της Αγγλικής Γλώσσας που υποστηρίζονται από το ίδρυμα Fulbright (από το 2010)
 • Εξετάζει και τις 4 γλωσσικές δεξιότητες (Listening, Reading, Writing, Speaking)
 • Οι εξετάσεις ακολουθούν την ίδια δομή και στα δύο επίπεδα (B2, C2)
 • Χρήση καθημερινού λεξιλογίου και όχι ακαδημαϊκής γλώσσας
 • Πλεονέκτημα: παρέχεται περισσότερος χρόνος για όλες τις ενότητες συγκριτικά με εξετάσεις άλλων φορέων
 • Ειδική μέριμνα για υποψηφίους με μαθησιακές δυσκολίες (δίνεται 30% επιπλέον χρόνος), κινητικές δυσκολίες ή δυσκολίες στην όραση και την ακοή
 • Διακρίνεται σε MSU-CELC (Certificate of English Language Competency), που αφορά το επίπεδο του B2, και MSU-CELP (Certificate of English Language Proficiency), που αξιολογεί τη γλωσσική επάρκεια σε επίπεδο C2
 • Διάρκεια: 2 ώρες και 30 λεπτά είναι η συνολική διάρκεια του MSU-CELC (B2), και 2 ώρες και 45 η διάρκεια του MSU-CELP (C2)
 • Εξετάσεις 2 φορές το χρόνο (Δεκέμβριο και Μάιο)
 • Αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ και μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού
 • Δια βίου ισχύς