Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

Μια πιστοποίηση που συνδυάζει πολλά από τα πλεονεκτήματα των παραπάνω εξετάσεων είναι το LanguageCert. Το πτυχίο της LanguageCert, το οποίο αποτελεί εξέλιξη των εξετάσεων αγγλικών του City&Guilds, διακρίνεται σε δύο διαφορετικές και ανεξάρτητες εξετάσεις, μια Γραπτή και μια Προφορική, οι οποίες παρέχουν δύο ξεχωριστές πιστοποιήσεις. Εξετάσεις διενεργούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, είτε δια ζώσης, είτε εξ αποστάσεως (LanguageCert Online), η βάση επιτυχίας είναι στο 50%, ενώ παρέχεται και η δυνατότητα της δωρεάν επανεξέτασης.

 • Εξετάζει και τις 4 γλωσσικές δεξιότητες (Listening, Reading, Writing, Speaking), αλλά διακρίνεται σε 2 ξεχωριστές εξετάσεις, τις Γραπτές (LanguageCert Written Exam: Listening, Reading, Writing) και τις Προφορικές (LanguageCert Spoken Exam: Speaking), ανεξάρτητες η μία από την άλλη, που παρέχουν 2 ξεχωριστές πιστοποιήσεις
 • Βάση επιτυχίας: 50% τόσο στις Γραπτές (όλες οι ενότητες συμψηφίζονται) όσο και στις Προφορικές εξετάσεις
 • Πλεονέκτημα: η Προφορική εξέταση ηχογραφείται, ώστε να εξασφαλίζεται η αμεροληψία και να υπάρχει δυνατότητα αναβαθμολόγησης
 • Διάρκεια: 2 ώρες και 40 λεπτά για τα επίπεδα B1 και B2, και 3 ώρες και 10 λεπτά για τα επίπεδα C1 και C2
 • Οι Γραπτές και Προφορικές εξετάσεις μπορούν να δοθούν είτε μαζί, είτε ξεχωριστά (στην περίπτωση π.χ. που χρειάζεται η πιστοποίηση μόνο στον προφορικό λόγο για επαγγελματικούς σκοπούς)
 • Οι εξετάσεις διεξάγονται και εξ αποστάσεως (LanguageCert Online) με τη μέθοδο της τηλεπιτήρησης (teleproctoring), με την ίδια ακριβώς μορφή
 • Εξετάσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα

Σημείωση: Οι πιστοποιήσεις LanguageCert International ESOL προέρχονται από τις εξετάσεις των αγγλικών του City&Guilds, οι οποίες δεν προσφέρονται πλέον. Ωστόσο, τα πιστοποιητικά των εξετάσεων για τα επίπεδα B1, B2, C1 και C2 εξακολουθούν να αναγνωρίζονται από το ΑΣΕΠ, στην περίπτωση που ο κάτοχος έχει λάβει και τα δύο πιστοποιητικά (Γραπτά και Προφορικά) του ίδιου επιπέδου

 • Ενιαίος χρόνος εξέτασης στις Γραπτές εξετάσεις, γεγονός που επιτρέπει στους υποψηφίους να διαχειρίζονται το χρόνο τους σε κάθε ενότητα κατά βούληση
 • Πλεονέκτημα: δυνατότητα δωρεάν επανεξέτασης στους υποψηφίους που συμμετείχαν και στις δύο εξετάσεις (Γραπτές και Προφορικές), για το ίδιο επίπεδο και την ίδια εξεταστική περίοδο, αλλά πέτυχαν μόνο στη μία
 • Αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ, το Ofqual (Βρετανικός Οργανισμός Πιστοποίησης), το UCAS, καθώς και από πολλά πανεπιστήμια παγκοσμίως
 • Δια βίου ισχύς